"De Heilige Pastoor van Thildonck"

Het is met grote vreugde dat we de beschikbaarheid aanmelden van de heruitgave van het boek "De Heilige Pastoor van Thildonck" (Fr. Holemans, 1922). Hieronder vindt u de samenvatting van het boek, samen met de foto van de kaft. We wensen u goede lectuur toe.

371 pp., 20 EUR

Samenvatting

Geboren in Hoogstraten in de Antwerpse Kempen in 1785, kreeg Joannes Cornelius Martinus Lambertz van zijn ouders, en vooral van zijn vrome moeder, een degelijke katholieke opvoeding. In die tijd waren de gevolgen van de Franse Revolutie bijzonder pijnlijk voor de Kerk: geen enkel religieus symbool werd getolereerd en het was dikwijls in de clandestiniteit van schuren, nadat de nacht gevallen was, dat missen en andere diensten moesten worden opgedragen.

cover_nl

Na zijn opleiding tot assistent-apotheker in Rotterdam keert de jongeman voor twee jaar terug naar het college van Turnhout met het oog op zijn priesterschap, dat hij in het Groot Seminarie van Mechelen zou voorbereiden. Een paar dagen na zijn priesterwijding, in 1812, wordt hij benoemd tot vicaris in Tildonk, een klein dorp tussen Mechelen en Leuven. Meer dan 50 jaar lang zal hij daar de functie van pastoor uitoefenen. In die moeilijke parochie neemt hij de enorm moeilijke taak op zich om zijn parochianen weer de weg naar het geloof te doen vinden. Zijn methode is bijzonder eenvoudig: het gebed, een nauwgezette toediening van de sacramenten en het geven van godsdienstonderricht trouw aan de Heilige Kerk, zonder het vasten en de andere opofferingen te vergeten. Heel vroeg komt hij tot het besef dat het noodzakelijk is de kinderen solide onderwijs te geven, en twee jonge vrouwen uit Tildonk zullen hem helpen bij die ambitieuze taak. Kort nadien worden zij non en op die manier begint een ander hoofdstuk in het leven van pastoor Lambertz: hij sticht de orde van de Ursulinen, die verder zullen uitzwermen naar Noord-België tot in Nederland, Duitsland, Engeland en zelfs het eiland Java! Zonder zijn priesteropdracht te verwaarlozen, doet hij aan missiewerk in talloze dorpen in het noordoosten van België. Zijn preken en toediening van de sacramenten, met name de biecht, zullen een hele generatie gelovigen de kans geven om hun geloof te verdiepen.

Uitgeput door ouderdom na een goedgevuld leven sterft pastoor Lambertz in 1869 in Tildonk. Hij laat 40 kloosters en 900 religieuzen achter. Zijn hart, in een glazen reliekschrijn geplaatst, bevindt zich vandaag nog ongeschonden in het klooster van de Ursulinen in Tildonk. Na zijn dood getuigden veel mensen van het uitzonderlijke karakter van zijn apostolaat. Sommigen aarzelen niet om hem te aanroepen en verklaren een of andere gunst te hebben ontvangen dankzij zijn bemiddeling. Het is in de wijsheid van haar oordeel dat de Kerk misschien ooit zijn situatie van naderbij zal bekijken en zijn verering op de altaren zal toelaten.

© hcdevweb 2014 | coramoris.be